BOLJA KARDIOPROTEKCIJA

Save Oil - Bolja kardio protekcija
Kardiovaskularne bolesti (KVB) mogu dovesti do srčane insuficijencije i povremeno smrti. Srčana insuficijencija predstavlja veliku pretnju zbog toga što se razvija sporo tokom godina, obično bez vidljivih znakova dolazeće opasnosti.Vremenom se simptomi pojavljuju ali je bolest već napredovala i teška za lečenje.
U ovim slučajevima, prevencija je ključ: zdrav način života i uravnotežena ishrana onemogućavaju nastanak hiperlipidemije, dok suplementacija omega-3 masnim kiselinama omogućava čišćenje arterija.

Za omega-3 masne kiseline se zna da snižavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti kroz različite mehanizme regulisanja krvnog pritiska i aritmija, smanjenjem zapaljenja, redukcijom stvaranja aterosklerotičnog plaka (kao i antitrombotički efekat), pospešujući funkciju endotela i smanjenjem nivoa lipida u krvi.

Visoki holesterol takođe predstavlja veliki rizik od kardiovaskularnih bolesti. Previše holesterola u krvi može povećati srčane probleme. Visok nivo LDL holesterola dovodi do nagomilavanja holesterola u arterijama te takođe povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Studije na ljudima su otkrile sposobnost EPA i DHA da značajno smanje nivo cirkulišućih triglicerida i lipoproteina male gustine (LDL), ili “lošeg holesterola”.

Evalucija efekata ulja račića na klinički tok hiperlipidemije

Efekat krill ulja na hiperlipidemiju je izučavan u skorašnjoj kliničkoj studiji.

Studija je sprovedena na grupi pacijenata sa dijagnostikovanim blagim do visokim nivoima holesterola i triglicerida. Tokom studije pacijenti su dobijali suplementaciju sa uljem krilla ili ribljim uljem, dok je kontrolna grupa primala placebo.

Krill ulje je značajno redukovalo nivo cirkulišućih triglicerida u odnosu na riblje ulje i placebo. Nadalje, ispostavilo se da krill ulje ima veliki uticaj na ukupne nivoe holesterola.
U studiji McGill Univerziteta u Montrealu je učestvovalo 120 pacijenata kojima je dijagnostikovan visok holesterol (65 je bilo na terapiji statinima pre i tokom studije).

Kod pacijenata koji su koristili samo 500 mg –do 1 gr /dan krill ulja (tokom 90 dana), postignuto je značajno poboljšanje u nivoima holesterola u odnosu na pacijente koji su primali 3 grama ribljeg ulja.

Ruxandra Bunea, MD; Khassan El Farrah, MD, MSc; Luisa Deutsch, MD Department of Internal Medicine, McGill University, Montreal, Quebec, Canada. Altern Med Rev. 2004 Dec;9(4):420-8.

Ruxandra Bunea, MD; Khassan El Farrah, MD, MSc;
Luisa Deutsch, MD

CILJ: Procena efekata ulja račića na lipide u krvi, naročito na ukupan holesterol, trigliceride, lipoproteine niske gustine i lipoproteine visoke gustine.

METODE: Više centralna, tromesečna, studija na bazi metode slučajnog uzorka, praćena sa tromesečnom kontrolom pacijenata koji su uzimali 1 g i 1.5 g ulja račića dnevno. U ovom istraživanju, mogli su da učestvuju pacijenti koji imaju hiperlipidemiju, koji su smeli da drže zdravu dijetu, a koji imaju nivo holesterola između 194 i 348 mg/dL. Uzorak od 120 pacijenata je nasumično podeljen u 4 grupe- 30 pacijenata po grupi. Grupa A je primala ulje račića u dozi zavisno od indeksa telesne mase (ITM)- 2-3 g dnevno. Pacijenti u grupi B su primali 1-1.5 g ulja račića dnevno i grupa C je dobila riblje ulje koje sadrži 180 mg eikozapentenske kiseline i 120 mg dokosaheksenske kiseline po gramu ulja, u dozi od 3 g dnevno. Grupa D je dobila placebo koji sadrži mikrokristalnu celulozu. Ulje račića korišćeno u istraživanju je bilo Neptun ulje račića, koje proizvodi kompanija “Neptune Technologies & Bioresources”, iz Lavala, Kvebek, Kanada.

ISHOD MERA: Primarni testirani parametri (na početku i nakon 90 dana) su bili ukupni holesterol, trigliceridi, lipoproteini niske gustine, lipoproteini visoke gustine i glukoza u krvi.

REZULTATI: Rezultati studije su pokazali da krill ulje efikasno reguliše hiperlipidemiju redukujući ukupni holesterol, LDL i trigliceride dok podiže nivoe HDL (dobar holesterol). Ulje račića 1-3 g/dnevna doza (zavisno od ITM-indeksa telesne mase) se pokazalo efektivno za smanjenje glukoze, totalnog holesterola, triglicerida, lipoproteina niske gustine i lipoproteina visoke gustine, u poređenju i sa ribljim uljem i placebom.

ZAKLJUČCI: U manjim i jednakim dozama, ulje račića je znatno efektnije smanjivalo glukozu, trigliceride i lipoproteine niske gustine, od ribljeg ulja.

Ruxandra Bunea, MD ñ Assistant Professor, Department of Internal Medicine, McGill University; Khassan El Farrah, MD, MSc ñ JSS Medical Research , Luisa Deutsch, MD ñ JSS Medical Research, Montreal, Quebec, CanadaRiverview Medical Center, Montreal, Quebec, Canada. Correspondence address: 1586 Ave des Pins O. #302, Montreal, Quebec, Canada H3G 1B4.

Krill ulje može uticati na metaboličke poremećaje: Studija na ljudima

Račići bogati sa Omega-3 se mogu boriti sa metaboličkim simptomoma uključujući povišene nivoe masti u srcu i jetri kod gojaznih osoba, potvrđuje nova studija delimično podržana od Aker Biomarine.

Na osnovu rezultata publikovanih u časopisu “Ishrana i metabolizam” dnevna suplementacija uljem račića dovodi do pozitivnih efekata na endokanabinoidni sistem, koji se sastoji od grupe neuromodulatornih lipida i receptora koji imaju efekta na apetit, senzaciju bola, ponašanje i memoriju.

Dodatno, samo ulje račića (krill ulje), ne menhaden (riblje ulje) ili maslinovo ulje, dovodi do značajnog snižavanja nivoa 2-arahidonoglicerola (2-AG) kod gojaznih subjekata. 2-AG je endokanabinoid čiji je nivo povišen kod gojaznih osoba.

“Noviji pronalazak tekuće studije je da je ulje račića efikasnije od menhaden ulja u snižavanju nivoa endokanabinoida u plazmi, uprkos činjenici da su efekti oba dijetarna režima na EPA i DHA koncentracije u plazmi uporedivi odnosno slični, čak i malo slabiji u grupi sa uljem račića” pišu istraživači, predvođeni Sebastianom Bannijem sa Cagliari Univerziteta.

“Jedno od mogućih objašnjenja različitih efekata ulja račića i ribljeg ulja može biti efikasniija inkorporacija n-3 dugog lanca polizasićenih masnih kiselina (LCPUFA) u fosfolipide masnog tkiva unutrašnjih organa, sa posledničnim sniženjem ugradnje arahidonske kiseline prilikom upotrebe ulja račića, što dovodi do izemenjene biosinteze endokanabinoida” dodaju istraživači.

ODOBRENJE STUDIJE: Studija je odobrena od Nilsa Hoema, PhD, glavnog istraživača u Aker BioMarine, ko je prijavio i potvrdio prethodne nalaze iz studije sprovedene na gojaznim pacovima u 2009 godini (Journal of Nutrition, Vol. 139, pp. 1495-1501)

“I ako se radi o preliminarnim nalazima i dodatna istraživanja su neophodna da se dođe do daljih dokaza, krill ulje pomaže normalizaciju endokanabinoidnih nivoa u gojaznih subjekata i može dovesti do potencijalno dugotrajnih efekata na poboljšanje zdravlja, uključujući i metabolički sindrom” kaže Hoem.

“Kako bilo, važno je naglasiti da studije sugerišu da fosfolipidne forme omega-3 masnih kiselina pronađenih u krill ulju, su dovele do značajnih korisnih efekata primećenih u ovoj studiji” dodao je.


UPOZNAVANJE SA KRILL-OM: Kril su mali račići koji su privukli pažnju kao bogat izvor omega-3, kao i ostalih nutrijenasa.

Postoji oko 85 vrsta planktonskih ljuskara koji žive u dubokim vodama, odnosno račića dubokoh voda, koji predstavljaju najzastupljeniju životinjsku biomasu na planeti, koji kada su ulovljeni i pretvoreni u ulje, predstavljaju 48 puta veću smesu antioksidanasa od standardnih ribljih ulja, u odnosu na ORAC antioksidansnu skalu.

DETALJI STUDIJE: Istraživači – tim naučnika iz Finske, Norveške, Italije i SAD-a, uključujući i prerađivača krilla Aker Biomarine – regrutovali su 63 gojazne i osobe sa povećanom telesnom masom između 35 i 64 godina, nasumično su ih rasporedili da primaju 2 grama dnevno bilo ulja račića (Superba krill oil, Aker BioMarine), menhaden ulja (Omega-Pure),ili maslinovog ulja u četvoronedeljnom periodu.

Ulje račića obezbeđuje 309 mg dnevno EPA/DHA 2:1, dok menhaden ulje obezbeđuje 390 mg dnevno EPA/DHA 1:1.
Dobijeni rezultati pokazuju da je značajno smanjenje u 2-AG nivoima postignuto samo u grupi koja je dobijala ulje račića: Nije postignuto značajno sniženje u grupi koja je dobijala menhaden ulje ili maslinovo ulje, kao i da nije postignuto sniženje kod ljudi sa povećanom telesnom težinom koji su dobijali ulje račića.

“Ovi podaci po prvi put pokazuju u ljudskoj populaciji da relativno niske doze LCPUFA n-3 u obliku ulja račića mogu značajno sniziti plazma nivoe 2-AG kod gojaznih subjekata u odnosu na smanjenje odnosa plazma fosfolipida n-6/n-3 LCPUFA,” pišu autori.

“Buduće studije će trebati da ispitaju da li dugotrajniji dijetarni režim i veće doze unetog ulja račića, nevezano za nishodnu regulacije kanabinoidnog sistema, takođe dovode do poboljšanja metaboličkog sindroma, te se mogu koristiti kao alternative antagonistima/reversnim agonistima kanabinoidnim CB1 receptorima, u terapiji ovog poremeaćaja” zaključuju naučnici.

Izvor: Nutrition & Metabolism
2011, 8:7, online dostupno na: http://www.nutritionandmetabolism.com/content/8/1/7
“Krill oil significantly decreases 2-arachidonoylglycerol plasma levels in obese subjects”
Autori: S. Banni, G. Carta, E. Murru, L. Cordeddu, E. Giordano, A.R. Sirigu, K. Berge, H. Vik, K.C. Maki, V. Di Marzo, M. Griinari

Superba™ Krill Oil Obezbeđuje Superiorno Preuzimanje Omega-3 EPA i DHA

Nova Klinička studija na zdravim dobrovoljcima

10.Novembar,2010. Oslo, Norveška, Aker BioMarine Antarktik oglašava publikaciju nove studije o efektima suplementacije Superba™ Krill uljem kod zdravih dobrovoljaca, pokazujući superiorne prednosti nad ribljim uljem. Superba™ Krill ulje obezbeđuje većinu svojih omega-3 masnih kiselina u obliku fosfolipida dok ostala riblja ulja sadrže omega -3 masne kiseline u obliku triglicerida ili etil estara.

Istraživanje je sprovedeno u kooperaciji sa istraživačima na Akershus Univerzitetu i Univerzitetu Osla u Norveškoj.

Svrha studije je istraživanje efekata ulja račića i efekata ribljeg ulja na masnoće u krvi i markere oksidativnog stresa i zapaljenja, kao i procena da li različite molekularne forme, trigliceridi i fosfolipidi, omega-3 masnih kiselina, imaju različit uticaj na plazma nivoe EPA i DHA.

113 subjekata je završilo istraživanje, kojima je dat ili placebo ili riblje ulje ili ulje krila tokom 7 nedelja.

“Ova studija potvrđuje da su poželjne manje doze EPA i DHA kada se koristi ulje račića u fosfolipidnoj formi, u odnosu na trigliceridni oblik omega-3” po Hogne Vik, MD, jedne od istraživača u studiji.“ Dodatno, uz poboljšanje nivoa u krvi ovih esencijalnih omega-3 masnih kiselina, postignuto je statistički značajno poboljšanje u odnosu HDL holesterola/TG, opet pokazujući zdravstvene benefite upotrebe Superbe”.

Sniženje nivoa triglicerida u plazmi je primećeno kod onih subjekata koji su bili u grupi koja je koristila krill ulje, koji su imali najviše početne vrednosti. Dok nije bilo značajne promene u nivoima lipida u krvi, kako se i očekuje kod zdravih dobrovoljaca sa normalnim nivoima triglicerida, zaista je postignuto značajno poboljšanje u smanjenju poznatih rizika za nastanak koronarne bolesti (odnos HDL/holesteroltrigliceridi) posle upotrebe krilla, a koje nije primećeno nakon tretmana sa ribljim uljem.

Značajno povećanje EPA, DHA i DPA u plazmi takođe je primećeno kod subjekata kojima je dodavano krill ulje i riblje ulje u odnosu na kontrolnu grupu bez suplementacije, ali nije primećena statistički značajna razlika između grupa sa krill uljem i grupe koja je koristila riblje ulje. Stoga, oba ulja i ulje račića i riblje ulje, obezbeđuju unošenjem uporedive izvore EPA i DHA Omega-3 masnih kiselina.

Takođe, važno je naglasiti da ukupni iznos EPA i DHA obezbeđen unosom krill ulja je samo 62.8% od onog koje se dobija unosom ribljeg ulja, ali sa rezultatima koji su slični. Izuzetna bio-efikasnist Superba Krill Ulja i EPA i DHA je povezana sa činjenicom su ove masne kiseline u fosfolipidnoj formi za koju je prethodno prikazano da je mnogo efektivnija od trigliceridne forme.

Aker BioMarine je jedini prodavac sastojaka krilla na tržištu koji obezbeđuje sledljivost od broda nakon žetve krilla u Antartičkom okeanu kroz adekvatnu proizvodnju krilla kao sastojka.
Adekvatna tehnologija Ekološke žetve Eco-Harvesting™ sa početnom obradom na brodu i modernim procesom ekstrakcije, dovodi do stvaranja jedinstvenog Superba Krill Ulja istovremeno omogućavajući najviši nivo sledljivosti i kontrole prilikom žetve i tokom proizvodnje iz mora do krajnjeg korisnika. Aker BioMarine koji je nagrađen i sertifikovan od strane Marine Stewardship Council (MSC).

Ulven, i saradnici, Metabolički efekti krill ulja su esencjalno slični onima koji se dobijaju upotrebom ribljeg ulja ali sa nižim dozama EPA i DHA, kod zdravih dobrovoljaca.

Lipids 2010-11-02

Dostupno online na: http://www.springerlink.com/content/270j241473471664/

Za više informacija, molimo vas kontaktirajte:
Matts Johansen, EVP Prodaja i Marketing, Aker BioMarine, +47 24 13 00 00.
US Kontakt: Eric Anderson, Aker BioMarine Antarctic US.
Eric.Anderson@AkerBioMarine.com, +908-858-5068

BORBA PROTIV GOJAZNOSTI

Save Oil - Borba protiv gojaznosti
Došlo se do saznanja da unos Omega-3 masnih kiselina iz krill ulja može pomoći programima za gubljenje težine. Istraživanja pokazuju da polinezasićene masne kiseline poboljšavaju aktivnost enzima za sagorevanje masti i smanjuju aktivnost enzima za sintezu lipida. Kombinacija gubitka težine i suplementacije omega-3 masnim kiselinama pomaže u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa povećavajući nivo adiponektina a smanjujući koncentracije triglicerida.

Šta više, redukcija holesterola i glukoze u krvi je posmatrana u animalnim modelima gojaznosti. Prikupljeni rezultati pokazuju da je krill ulje efektivno u poboljšanju metaboličkih parametara kod miševa hranjenih visoko masnom hranom, nagoveštavajući da bi to bilo od terapijske vrednosti kod pacijenata.

Dijeta obogaćena krill uljem dovodi do promena u masno-kiselinskom sastavu membrane. Smanjenjem substrata za inflamatorne molekule i endokanabinoide može se računati na inhibirani zapaljenski odgovor i ponovno uspostavljanje fiziološke ravnoteže deponovanja telesne masnoće kod gojaznih pacova.

Testovi dokazuju da je podizanje nivoa u plazmi EPA i DHA suplementacijom krill uljem dobro tolerisano bez pojave neželjenih efekata i uticaja na parametar bezbednosti.

ZDRAVIJI ZGLOBOVI

Save Oil - Zdraviji zglobovi
Skorašnji dokazi su pokazali da omega-3 masne kiseline imaju antiinflamatorne karakteristike kao i da krill ulje može biti efikasno u tretiranju simptoma artritisa. Suplementacija krill uljem u modelu artritisa miša je pokazala pozitivne efekte na inflamatorni proces na zglobnim tkivima shodno tome da smanjuje razvoj kolagen indukovanog artritisa (CIA) indukovanog artritisa.
Takođe je pokazano da krill ulje smanjuje stepene artritisa i oticanje zadnjih šapa u odnosu na kontrolnu grupu kojoj nije davana suplementacija sa EPA i DHA. Kod miševa kojima je suplementirano krill ulje je postignuta manja infiltracija inflamatornim ćelijama u zglob u odnosu na kontrolnu grupu životinja. U zaključku, krill ulje omogućava smanjenje stepena artritisa i patologiju zglobova u modelu kolagen.

Efektivnost krill ulja na artritisne simptome se dalje ispitivala u humanoj studiji. Studija se obavila na pacijentima sa potvrđenim kardiovaskularnim oboljenjima i/ili reumatoidnim artritisom i/ili osteoartritisom sa povišenim nivoima C-reaktivnog proteina (CRP).

Rezultati jasno pokazuju da krill ulje značajno inhibira i smanjuje artritičke simptome u kratkotrajnom tretmanu. Štaviše, grupa pacijenata tretirana krill uljem je pokazala značajno manju upotrebu klasičnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). Ovaj nalaz je još značajniji uzevši u obzir neželjene efekte NSAIL koji se javljaju kod pacijenata sa hroničnim zapaljenskim bolestima.

Omega-3 fosfolipidi mogu smanjti produkciju medijatora zapaljenja kao što su eikozanoidi i citokini. Ova klinička studija obelodanjuje da je krill ulje bezbedno i efikasno u smanjenju zapaljenskog procesa i može biti iskorišćena kao primer za zapaljenske bolesti zglobova.
Rezultati WOMAC studije (N=90 pcts ) su pokazali da je ulje račića veoma efikasno protiv reumatoidnog artririsa i osteoartritisa. Omega-3 u fosfolipidnoj formi krilla moze odložiti degradaciju hrskavice u zglobovima i time umanjiti simptome artritisa.

U dvostruko slepoj studiji, placebom kontrolisanoj, učestvovalo je devedeset pacijenata sa potvrđenim dijagnozama kardiovaskularnih bolesti i / ili reumatoidnog artritisa i / ili osteoartritisa i sa povećanim nivoima CRP (C-reaktivni protein). Status je meren na početku, sedmog, četrnaestog i tridesetog dana.
Rezultati: Posle 7 dana tretmana krill uljem CRP je smanjen za 19,3 % u odnosu na porast od 15,7% posmatrano u placebo grupi. Posle 14 i 30 dana lečenja uljem račića dodatno smanjen za 29,7% i 30,9%. CRP nivo placebo grupe porastao je na 32,1% nakon 14 dana, a potom opao na 25,1% na dan 30.

Posle 7 dana od tretmana uljem račića, smanjen je bol, u proceni za 28,9%, smanjena ukočenost od 20,3% i smanjeno je funkcionalno oštećenje za 22,8%.

Zaključak: Rezultati ovog istraživanja jasno pokazuju da ulje račića dnevnom dozom od 300 mg značajno inhibira zapaljenje i smanjuje simptome artritisa u kratkom periodu lečenja od 7 i 14 dana.

POBOLJŠANJE FUNKCIJA MOZGA

Save Oil - Poboljšanje funkcije mozga
Omega-3 takođe poboljšava moždane funkcije i pamćenje zbog jedinstvenog sastava fosfolipida. Jednostavno rečeno, DHA je neophodna za komunikaciju među moždanim ćelijama. Od izuzetne je važnosti za adekvatan razvoj mozga kod fetusa i male dece.
Šta više, DHA povećava produkciju dva hormona, serotonina i dopamina. Povišenje nivoa ova dva hormona može poboljšati kvalitet života na potpuno prirodan način. Povećane sposobnosti pamćenja i efikasnije učenje su povezani sa dodatnom suplementacijom Krill uljem.

Takođe, podaci iz skorijih kliničkih studija su pokazali poboljšanje u koncentraciji i sposobnostima planiranja posle tretmana krill uljem.

Krill ulje je od velike važnosti za zdravlje mozga jer se brine o održavanju njegove strukture i podržava vitalne funkcije nervnog sistema.

Krill ulje je testirano u mnogim kliničkim studijama u kojima je jasno potvrđena njegova potentnost i doprinos ljudskom zdravlju. Bez prijavljenih neželjenih efekata, bezbedan je za upotrebu u ljudskoj populaciji. Uzevši sve u obzir, s obzirom da mozak funkcioniše kao specifični komandni centar za ostale organe, krill ulje je esencijalno za zdravo funkcionisanje celog ljudskog tela.

Depresija je poremećaj raspoloženja koji se karakteriše prisustvom izuzetne tuge, razočarenja, usamljenosti... Ovakvo stanje je vrlo ozbiljno i može trajati veoma dugo, remeteći jedinku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Vrlo često osećaj beznadežnosti može potrajati dugo tako da osoba jedino rešenje i spas od tegoba pronalazi u samoubistvu.

U dvostruko slepoj studiji, placebom kontrolisanoj, učestvovalo je četrdeset i šest depresivnih žena, starosti od 66-95 godina. Dvadeset i dve depresivne žene su pile 2,5 g / dan ω-3 polinezasićene masne kiseline dugog lanca ( sa 1,67g EPA i 0,83g DHA), a 24 pacijentkinje su bile u placebo grupi. Status je meren na početku i nakon dva meseca. Rezultat: dopuna od fosfolipidnih ω -3 masnih kiselina kod starijih bolesnica smanjuje pojavu simptoma depresije i poboljšava kvalitet života.

Rondanelli M, Giacosa A, Opizzi A, et al. Long chain omega 3 polyunsaturated Fatty acids supplementation in the treatment of elderly depression: effects on depressive symptoms, on phospholipids Fatty acids profile and on health-related quality of life.

PMS

Save Oil - PMS
PMS (Predmenstrualni Sindrom) se karakteriše nizom hormonalnih promena koji mogu biti okidači otežavajućih simptoma u značajnom broju žena u periodu do dve nedelje pre menstruacije. Sprovedeni su testovi sa upotrebom krill ulja u supelementaciji u cilju procene da li je omega-3 sposobna da reguliše premenstrualni sindrom. Studije su pokazale da fosfolipidni molekuli imaju značajnu ulogu u propustljivosti membrane što može biti najvažnija aktivnost u regulisanju emotivnih simptoma. Posle tretmana od tri meseca pacijenti su primetili zanačajno poboljšanje u psihičkim i emotivnim simptomima premenstrualnog sindroma koji su povezani sa upotrebom krill ulja.

Predmenstrualni sindrom (PMS) je skup simptoma, psihičkih i fizičkih tegoba, koji se ciklično pojavljuju u toku ovulatornih ciklusa, te se uzima kao jedan od kliničkih znakova ovulacije. Više od 70% žena pati od ovog sindroma. Mogu se pojaviti: razdražljivost, manjak koncentracije, nesanica, nagle promene raspoloženja, nadutost, otok u predelu zglobova, tahikardija (ubrzan srčani rad), mastalgija (bol u grudima), pojačana masnoća kože i kose, izbijanje bubuljica, potreba za slatkom, slanom i masnijom hranom. Ne moraju biti izraženi svi simptomi.


U dvostruko - slepoj kliničkoj studiji učestvovalo je sedamdeset pacijenata reproduktivne dobi kojima je dijagnostifikovan predmenstrualni sindrom. Izvršena je tromesečna studija na bazi metode slučajnog uzorka sa uljem račića ili omega-3 ribljim uljem. Status je meren na početku, nakon 45 i nakon 90 dana.
Rezultati: ulje račića može znatno da umanji dismenoreju i emocionalne simptome predmenstrualnog sindroma, kao i da znatno efikasnije vrši potpunu kontrolu predmenstrualnog sindroma u poređenju sa omega-3 ribljim uljem.


Fotini Sampalis, MD, PhD; Roxandra Bunea, MD; Marie France Pelland, MD; Odile Kowalski, MD; Natalie Duguet, MD; Sébastien Dupuis, BSc

Altern Med Rev. 2003;8(2):171-179.

BIORASPOLOŽIVOST

Save Oil - Bioraspoloživost
Bioraspoloživost odgovara koncentraciji i procentu kojim aktivna supstanca ulazi u sistemsku cirkulaciju. Bioraspoloživost neke komponente je u mnogome determinisana osobinama farmaceutskog oblika (koji delimično zavisi od dizajna i proizvodnje), više nego fizičko-hemijskim osobinama te komponente, što definiše absorpcioni potencijal. Razlike u bioraspoloživosti među formulama određenih komponenti mogu imati kliničkog značaja. Iz tog razloga, veoma je važno znati da li su formulacije koje se koriste ekvivalentne. Bioekvivalentnost predstavlja pojam kada komponenta data istom pacijentu u istom doznom režimu dovodi do istih koncentracija u plazmi i tkivima.


Studija apsorpcije pojedinačne doze sprovedena kod ljudi *

Cilj studije je bio upoređivanje farmakokinetičkih profila EPA i DHA tokom 72 sata, nakon unosa pojedinačne doze Superba ™ Krill Ulja (8 g), Omega-3 obogaćenog ribom ulja (8 g) i Superba™ Krill Pudera (8g). Studija je pokazala bolju bioraspoloživost i superiornost EPA u Superba™ Krill Ulja od omega-3 ulja obogaćenog ribljeg ulja.


Multidozna studija apsorpcije kod ljudi*

Randomizovana klinička studija je pratila promene u EPA i DHA u fosfolipidnim membranama posle 8 nedelja dnevnog unosa od 2g Superba™ Krill Ulja ili 2g Omega-3 obogaćenog ribljeg ulja kod zdravih muškaraca i žena. Studija je pokazala da su stanje mirovanja EPA nivoa, omega-3 indeks i DHA nivoi ranije postignuti nakon unosa Superba™ Krill Ulja u odnosu na omega-3 obogaćeno riblje ulje. Nakon unosa Superba™ Krill Ulja smanjeni su prosečni serumski nivoi insulina, dok je srednja vrednost adiponektina povećana. Proizvodi koji su se testirali u studiji su dokazani da su bezbedni i dobro tolerisani.

* Podaci nisu publikovani

BEZBEDONOSNI ASPEKTI

Save Oil - Bezbedonosni aspekti
Trenutno nema poznate toksičnosti za krill ulje. Krill žive u prirodno čistom okruženju, odvojenom od zagađenja, tako da ima značajno manje rizika od postojanja kontaminacije teškim metalima. Superba™ Krill Ulje je podvrgnuto ekstenzivnim in vivo i in vitro studijama na ljudima radi definisanja bezbednosti i nedostatka toksičnosti. U skoro publikovanoj studiji na 76 muškaraca i žena, četvoronedeljna suplementacija krill uljem je povećala nivoe DHA i EPA i bila je dobro tolerisana, bez naznaka neželjenih efekata.

Ljudi koji su alergični na ljuskare (škampi, krabe, jastog itd.) ne bi trebalo da koriste ove proizvode.

Kardiovaskularno zdravlje

Održavanje krvnog pritiska i srčanog rada
Snižavanje nivoa triglicerida i lošeg holesterola u krvi
Smanjenje zapaljenja
Snižavanje akumulacije aterosklerotskog plaka
Ihibicija tromboze
Podsticanje funkcije endotela

Zdravlje zglobova

Smanjenje zapaljenja
Redukcija zapaljenskih markera kao što je CRP
Smanjenje artritičnih simptoma kao što je ukočenost, bol i funkcionalno oštećenje
Smanjenje upotrebe nesteroidnih asntiinflamatornih lekova kod pacijenata sa artritisom

Zdravlje mozga

Modulira razvoj mozga
DHA je neophodna za odgovarajuću komunikaciju između moždanih ćelija
DHA povećava proizvodnju dva hormona serotonin (hormone sreće) i dopamin (neurotransmitter)
Efektivni u terapiji ADHD kod odraslih
Poboljšava koncentraciju
Poboljšava veštinu planiranja i socijalne veštine

STABILNOST

Save Oil - Stabilnost
Stabilnost omega-3 proizvoda i osetljivost na oksidaciju omega-3 masnih kiselina su dobro poznati izazovi proizvođačima koji rade sa morskim omega-3 uljima. Krill ulje ima visok sadržaj omega-3 fosfolipida i antioksidans astaksantin koji se prirodno nalazi u njemu.

Naučna istraživanja su pokazala da su omega-3 masne kiseline u fosfolipidnoj formi manje podložne oksidaciji od omega-3 masnih kiselina koje se nalaze u tradicionalnoj trigliceridnoj formi. Moćni antioksidans astaksantin daje dodatnu zaštitu omega-3 masnim kiselinama i produžava njihov rok trajanja. Astaksantin pomaže inhibiciji oksidacije masnih kiselina te osigurava veću stabilnost proizvoda.

Ljudi koji su alergični na ljuskare (škampi, krabe, jastog itd.) ne bi trebalo da koriste ove proizvode.

Save Oil - Dijagram Stabilnost

U ovoj studiji Superba Krill Ulje i 18/12 riblje ulje su čuvani na temperature od 40℃ tokom 6 dana.
Povećanje u vrednostima peroksida je primećeno nakon oksidacije masnih kiselina u proizvodima koji su posmatrani. Krive pokazuju da nije došlo do oksidacije u uzorcima Superba Krill Ulja; 18/12 riblje ulje nije pokazalo ovaj otpor na oksidaciju.

REFERENCE

1
Fotini Sampalis et al. Evaluation of the Effect of Neptune Krill Oil on the management of Premenstrual Syndrome. Altern med Rev. 2003;8(2):171-9.
2
Ruxandra Bunea et al. Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on the Clinical Courseof Hyperlipidemi. Alternative Medicine Review 2004;9(4):420-8
3
Batetta B, Griinari M, Carta G, Murru E, Ligresti A, Cordeddu L, Giordano E, Sanna F, Bisogno T, Uda S, Collu M, Bruheim I, Di Marzo V, Banni S Endocannabinoids may mediate the ability of (n-3) fatty acids to reduce ectopic fat and inflammatory mediators in obese Zucker rats. J Nutr (2009) 139: 1495-1501
4
Tandy S, Chung RWS, Wat E, Kamili A, Berge K, Griinari M, Cohn JS Dietary krill oil supplementation reduces hepatic steatosis, glycemia and hypercholesterolemia in high-fat fed mice. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2009) 57: 9339-9345
5
Luisa Deutsch. Evaluation of the Effect of Neptune Krill Oil on Chronic Inflammation and Arthritic Symptoms. Journal of the American College of Nutrition. 2007; 26(1): 39–48
6
Artemis P Simopoulos. Essential fatty acids in health and chronic disease. American Journal of Clinical Nutrition. 2009;70(3): 560S-569S
7
Wijendran V, Huang MC, Diau GY, Boehm G, Nathanielsz PW, Brenna JT. Efficacy of dietary arachidonic acid provided as triglyceride or phospholipid as substrates for brain arachidonic acid accretion in baboon neonates. Pediatr Res. 2002;51(3):265-72.
8
Din JN, Newby DE, Flapan AD Omega 3 fatty acids and cardiovascular disease-fishing for a natural treatment. BMJ. 2004 Jan 3;328(7430):30-5.
9
Ruxandra Bunea et al. Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on the Clinical Course of Hyperlipidemia. Alternative Medicine Review 2004;9(4):420-8
10
Lerna et al. BMC Musculoskeletal Disorders. 2010;11:136
11
Luisa Deutsch. Evaluation of the Effect of Neptune Krill Oil on Chronic Inflammation and Arthritic Symptoms. Journal of the American College of Nutrition. 2007; 26( 1): 39–48
12
Kidd PM et al. Omega-3 DHA and EPA for cognition, behavior, and mood: clinical findings and structural functional synergies with cell membrane phospholipids. Altern Med Rev. 2007;12(3):207-27. Review.
13
Sinn, Natalie; Bryan, Janet. Effect of supplementation with polyunsaturated fatty acids and micronutrients on learning and behavior problems associated with child ADHD. J Dev Behav Pediatrics. 2007 28 (2): 82–91
14
Evaluation of the effects of Neptune krill oil (NKO™) on Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
15
Alexandra J. Richardson et al. The Oxford-Durham Study: A Randomized, Controlled Trial of Dietary Supplementation With Fatty Acids in Children With Developmental Coordination Disorder. Pediatrics. 2005; 115(5):1360-66
16
McCombie G, Browning LM, Titman CM, Song M, Shockcor J, Jebb SA, Griffin JL. Omega-3 oil intake during weight loss in obese women results in remodelling of plasma triglyceride and fatty acids. Metabolomics. 2009 ;5(3):363-374.
17
Kevin C. Maki et al. Krill oil supplementation increases plasma concentrations of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids in overweight and obese men and women. Nutrition Research 29 .2009;609–615
18
Fotini Sampalis et al. Evaluation of the Effect of Neptune Krill Oil on the Management of Premenstual
Syndrome. Altern med Rev.2003;8(2):171-9.
19
Maki KC, Reeves MS, Farmer M, Griinari M, Berge K, Vik H, Hubacher R, Rains TM.: Krill oil supplementation increases plasma concentrations of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids in overweight and obese men and women. Nutr Res. 2009 Sep; 29(9):609-15.
20
Pashkow F, Watumull D, Campbell C: Astaxanthin: a novel potential treatment for oxidative stress and inflammation in cardiovascular disease. Am J Cardiol 2008,101(10A):58D-68D.
SaveOil - Pakovanje
SaveOil - Upotreba SaveOil
UPOTREBA KRILL ULJA SE MOŽE SMATRATI
DOBROM ESENCIJALNOM NAVIKOM
SVAKODNEVNOG ZDRAVOG
NAČINA ŽIVOTA.
SaveOil - Delovanje SaveOil na holesterol
U studija McGill Univerziteta u Montrealu
je učestvovalo 120 pacijenata kojima je
dijagnostikovan visok holesterol (65 je bilo
na terapiji statinima pre i tokom studije).
SaveOil - Zašto je SaveOil bolji od ribljeg ulja
Apsolutno bolja resorpcija
50% više se Omega-3 unese u organizam iz ulja
račića u odnosu na istu unetu dozu
ribljeg ulja.